Przetarg na remont łącznika dachu hali sportowo widowiskowej w Węgorzynie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 39 71 563, fax (xx91) 39 71 567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont dachu łącznika hali sportowo - widowiskowej w Węgorzynie.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty dekarskie.

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych;

- 45261400-8 - Pokrywanie,

- 45261410-1 - Izolowanie dachu,

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-20/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno, miasto Węgorzyno ul. Grunwaldzka.

Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.10.2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnieniado wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,na podstawie przepisu art. 24ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót -znaczenie 100%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1100 do dnia22.09.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2006r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-12 10:57:42 51 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK_POSTEPOWANIA.doc 2006-09-26 13:11:39