herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2016-10-28 14:14:39
Wykaz na dz. nr 583/13 w obr. nr 2 m. Wegorzyno Anna Ociepa 2016-10-27 11:59:50
Wykaz na lokal nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-10-27 11:58:59
Wykaz na lokal nr 7 przy ul. Kolejowej 5 w Runowie Pomorskim Anna Ociepa 2016-10-25 11:27:30
Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 Wioleta Początek 2016-10-24 02:26:46
Wykaz na dz. nr 548 w obr. nr 2 m. Wegorzyno Anna Ociepa 2016-10-21 12:51:10
ZAPYTANIE OFERTOWE II "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-20 09:07:55
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-20 08:57:16
Materiały na XIX sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.10.2016 r. Wioleta Początek 2016-10-19 10:55:35
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-12 14:25:13
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-11 10:44:22
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Budowę drogi dojazdowej na działce o nr ewid. 213/1 obręb nr 2 Węgorzyno w miejscowości Węgorzyno". Anna Martyna Adamów 2016-10-03 17:03:29
XVIII/164/2016 w sprawie zawarcia porozumienia przez Burmistrza Węgorzyna dotyczącego udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Węgorzyno dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn.: ?Przebudowa drogi nr 4346Z Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku Węgorzyno ? Przytoń (łącznie z miejscowością Przytoń) ? etap I? Wioleta Początek 2016-09-30 08:56:34
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-09-30 08:55:57
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-09-30 08:54:46
XVIII/163/2016 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok Wioleta Początek 2016-09-30 08:54:37
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-09-30 08:53:56
XVIII/161/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-09-30 08:53:17
XVIII/160/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-09-30 08:52:05
XVIII/159/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/3 w obrębie Podlipce Wioleta Początek 2016-09-30 08:23:08
XVIII/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/13 położonej w obrębie nr 3 m. Węgorzyno Wioleta Początek 2016-09-30 08:22:37
XVIII/157/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/10 w obrębie Dłusko Wioleta Początek 2016-09-30 08:21:55
XVIII/156/2016 w sprawie zmiany uchwały nr IX/91/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno służebnościami gruntowymi i przesyłu Wioleta Początek 2016-09-30 08:21:23
XVIII/155/2016 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych Wioleta Początek 2016-09-30 08:20:42
XVIII/154/2016 w sprawie przystąpienia przez Gminę Węgorzyno do projektu budowy sieci kajakowych Pomorza Zachodniego Wioleta Początek 2016-09-30 08:19:57
XVIII/153/2016 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe Wioleta Początek 2016-09-30 08:19:15
XVIII/152/2016 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych Wioleta Początek 2016-09-30 08:18:39
XVIII/151/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Wioleta Początek 2016-09-30 08:17:28
XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r. Wioleta Początek 2016-09-30 08:16:25
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-09-30 08:15:42
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-09-30 08:15:04
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-09-28 12:39:24
Wykaz na lokal nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-09-20 07:53:14
Wykaz na lokal nr 1 przy Osiedlu 40-lecia PRL 24 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-09-20 07:51:46
Wykaz na lokal nr 6 przy ul. Kolejowej 5 w Runowie Pomorskim Anna Ociepa 2016-09-20 07:50:43
Protokół nr 21/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 20 czerwca 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-16 11:41:51
Protokół nr 20/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 13 i 20 czerwca 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-16 11:41:02
Protokół nr 18/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 11 kwietnia 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-16 11:39:57
Protokół nr 19/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 17 maja 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-16 11:39:33
Protokół nr 18/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 11 kwietnia 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-16 11:38:43