herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stawka podatku rolnego na 2017 rok Małgorzata Honke 2016-11-21 12:50:39
Stawka podatku leśnego na 2017 rok Małgorzata Honke 2016-11-21 12:49:03
ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2016-11-15 15:03:50
XIX/173/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-11-03 14:31:52
XIX/172/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-11-03 14:30:21
XIX/171/2016 w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok?. Wioleta Początek 2016-11-03 14:28:45
XIX/170/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017 Wioleta Początek 2016-11-03 14:28:06
XIX/169/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych położonych w obrębie Trzebawie Wioleta Początek 2016-11-03 14:27:24
XIX/168/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wioleta Początek 2016-11-03 14:26:40
XIX/167/2016 w sprawie określenia trybu i szczegółowego zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej Wioleta Początek 2016-11-03 14:22:03
XIX/166/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej Wioleta Początek 2016-11-03 14:21:26
XIX/165/2016 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2016-11-03 14:20:44
XIX/165/2016 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2016-11-03 14:19:59
XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.10.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-03 14:17:33
ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2016-11-03 13:17:19
ZAPYTANIE OFERTOWE II "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-11-03 13:16:29
ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2016-10-28 14:14:39
Wykaz na dz. nr 583/13 w obr. nr 2 m. Wegorzyno Anna Ociepa 2016-10-27 11:59:50
Wykaz na lokal nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-10-27 11:58:59
Wykaz na lokal nr 7 przy ul. Kolejowej 5 w Runowie Pomorskim Anna Ociepa 2016-10-25 11:27:30
Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 Wioleta Początek 2016-10-24 02:26:46
Wykaz na dz. nr 548 w obr. nr 2 m. Wegorzyno Anna Ociepa 2016-10-21 12:51:10
ZAPYTANIE OFERTOWE II "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-20 09:07:55
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-20 08:57:16
Materiały na XIX sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.10.2016 r. Wioleta Początek 2016-10-19 10:55:35
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-12 14:25:13
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" Anna Martyna Adamów 2016-10-11 10:44:22
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Budowę drogi dojazdowej na działce o nr ewid. 213/1 obręb nr 2 Węgorzyno w miejscowości Węgorzyno". Anna Martyna Adamów 2016-10-03 17:03:29
XVIII/164/2016 w sprawie zawarcia porozumienia przez Burmistrza Węgorzyna dotyczącego udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Węgorzyno dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn.: ?Przebudowa drogi nr 4346Z Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku Węgorzyno ? Przytoń (łącznie z miejscowością Przytoń) ? etap I? Wioleta Początek 2016-09-30 08:56:34
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-09-30 08:55:57
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-09-30 08:54:46
XVIII/163/2016 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok Wioleta Początek 2016-09-30 08:54:37
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-09-30 08:53:56
XVIII/161/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-09-30 08:53:17
XVIII/160/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-09-30 08:52:05
XVIII/159/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/3 w obrębie Podlipce Wioleta Początek 2016-09-30 08:23:08
XVIII/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/13 położonej w obrębie nr 3 m. Węgorzyno Wioleta Początek 2016-09-30 08:22:37
XVIII/157/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/10 w obrębie Dłusko Wioleta Początek 2016-09-30 08:21:55
XVIII/156/2016 w sprawie zmiany uchwały nr IX/91/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno służebnościami gruntowymi i przesyłu Wioleta Początek 2016-09-30 08:21:23
XVIII/155/2016 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych Wioleta Początek 2016-09-30 08:20:42