herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XVI/132/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:07:00
XVI/130/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:06:56
XVI/129/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:06:48
XVI/127/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:06:42
XVI/137/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-05-30 09:15:52
XVI/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych 1 lokalu użytkowego w Podlipcach 3b wraz z udziałem w wys. 683/1000 części w gruncie działki nr 428 w obrębie Podlipce Wioleta Początek 2016-05-30 09:15:02
XVI/138/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-05-30 09:14:26
XVI/137/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-05-30 09:13:34
XVI/136/2016 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-05-30 09:12:46
XVI/135/2016 w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Runowie Pomorskim należącej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-05-30 09:12:17
XVI/134/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej Wioleta Początek 2016-05-30 09:11:49
XVI/133/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:11:16
XVI/132/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:10:45
XVI/131/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-05-30 09:10:02
XVI/130/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:09:19
XVI/129/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:08:46
XVI/128/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wioleta Początek 2016-05-30 09:08:14
XVI/127/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:07:41
XVI/126/2016 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wioleta Początek 2016-05-30 09:06:49
XVI/125/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-05-30 09:06:16
XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 19 maja 2016 r. Wioleta Początek 2016-05-30 09:01:20
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi Anna Martyna Adamów 2016-05-25 13:58:57
Uzbrojenie w energię elektryczną stacji paliw wraz ze stacją diagnostyczną oraz myjnią w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2016-05-25 13:51:13
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2016-05-25 13:46:39
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2016-05-25 13:46:36
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 Piotr Kwieciński 2016-05-24 13:57:17
Budowa przedszkola w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2016-05-20 11:48:39
Piotr Kwieciński 2016-05-19 20:00:12
Rok 2016 Piotr Kwieciński 2016-05-19 19:59:50
Informacja o wykonaniu budzetu za 2015 Piotr Kwieciński 2016-05-19 19:58:45
Informacja o wykonaniu budzetu za 2015 Piotr Kwieciński 2016-05-19 19:58:30
Uchwała Nr C.201.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wegorzyno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2016-05-17 15:07:02
Uchwała Nr C.201.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2016-05-17 15:04:30
Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2016-05-17 15:02:24
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2016-05-17 15:01:51
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2016-05-17 15:01:20
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Wioleta Początek 2016-05-17 15:00:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok Wioleta Początek 2016-05-17 14:55:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok Wioleta Początek 2016-05-17 14:54:43
wykaz na dz. nr 183/9 wraz z udziałem 1/6 części w dz. nr 183/13 w obr. nr 2 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2016-05-17 11:05:18