herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Piotr Kwieciński 2015-12-04 07:59:48
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2015-12-03 10:10:17
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania Piotr Kwieciński 2015-12-01 13:27:04
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku Piotr Kwieciński 2015-12-01 13:20:20
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na 2016 rok Wioleta Początek 2015-11-30 08:13:02
Stawka podatku leśnego na 2016 rok Małgorzata Honke 2015-11-24 10:15:34
Stawka podatku rolnego na 2016 rok Małgorzata Honke 2015-11-24 10:14:52
Stawka podatku rolnego na 2016 rok Małgorzata Honke 2015-11-24 10:14:26
Decyzja nr 7/CP/2015 dot. budowy i przebudowy sieci kanalizacji ściekowej - Aglomeracja ETAP II Anna Martyna Adamów 2015-11-23 14:55:35
I przetarg na zbycie dz. nr 386/3 w obrębie nr 4 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2015-11-20 12:58:28
Materiały na XII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.11.2015 r. Wioleta Początek 2015-11-20 08:11:42
Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r. Mariola Franczuk 2015-11-19 09:08:30
Sołectwa, Rada Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-11-18 15:09:01
Sołtysi 2015-2019 - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-11-18 15:02:19
Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30 września 2015 roku Wioleta Początek 2015-11-17 10:05:41
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2015-11-09 11:42:21
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2015-11-09 11:42:06
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2015-11-09 11:41:48
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2015-11-09 11:41:30
XI/94/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Mariola Franczuk 2015-11-06 13:09:47
XI/93/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Mariola Franczuk 2015-11-06 13:08:18
XI/92/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mariola Franczuk 2015-11-06 13:07:19
XI/91/2015 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Mariola Franczuk 2015-11-06 13:05:29
XI/90/2015 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Mariola Franczuk 2015-11-06 13:04:32
XI/89/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/191/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Mariola Franczuk 2015-11-06 13:03:08
XI/88/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Mariola Franczuk 2015-11-06 13:01:48
XI/87/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wegorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016" Mariola Franczuk 2015-11-06 13:00:43
XI/86/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016 Mariola Franczuk 2015-11-06 12:54:38
XI/85/2015 w sprawie skargi wniesionej przez Pana Szczepana Drapsa na działalność Burmistrza Węgorzyna Mariola Franczuk 2015-11-06 12:48:52
XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r. Mariola Franczuk 2015-11-06 12:45:54
Wykaz na lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Połchowskiej 14 w Runowie Pomorskim Anna Ociepa 2015-11-06 12:38:47
Wykaz na dz. nr 110/2 w Sielsku Anna Ociepa 2015-11-06 12:37:50
II przetarg na zbycie dz. nr 64 w Lesięcinie Anna Ociepa 2015-11-04 11:02:54
Budowa kościoła filialnego w Starym Węgorzynku Anna Martyna Adamów 2015-11-02 13:31:38
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku Piotr Kwieciński 2015-10-28 09:46:22
Budowa wieży kratownicowej do anten internetowych w obrębie Chwarstno Anna Martyna Adamów 2015-10-26 15:07:50
Protokoły z w wyników wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-26 10:15:15
Protokoły z w wyników wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-26 01:31:32
Protokoły z w wyników wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-26 01:31:18
Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30 września 2015 roku Wioleta Początek 2015-10-25 22:33:55